Boerhaavelaan 25, Roosendaal  088 – 706 93 70 | Dubbelstraat 90, Bergen op Zoom 085 – 40 13 194

Whatsapp     Instagram     Facebook

KLACHTENPROCEDURE

Huidpunt tracht altijd de beste kwalitatieve zorg te bieden. Uiteraard kan het zijn dat je niet of niet geheel tevreden bent en/of een klacht heeft. Wij verzoeken je deze klacht allereerst voor te leggen aan je behandelend therapeut. Mocht dit niet tot een passende oplossing leiden dan kun je je klacht deponeren bij de Patiënten Advies Commissie van de NVH, middels onderstaande procedure.

Alle werkzame huidtherapeuten binnen Huidpunt zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Huidtherapeuten. Deze belangenorganisatie heeft een klachteninstituut in het leven geroepen, alwaar je je klachten kunt deponeren.

Onderstaand vind je de klachtenprocedure en bijbehorende voorwaarden.

Een klacht wordt pas behandeld wanneer je als klager de klacht eerst hebt voorgelegd aan de betreffende huidtherapeut. Als de afhandeling van je klacht niet naar behoren heeft plaats gevonden, pas dan kan de klachtencommissie je klacht in behandeling nemen.

Klachtenprocedure

Klachtenfolder Patiënten Advies Commissie (PAC)

Je hebt een klacht, wat dan?

Littekens, brandwonden, acne, overbeharing en oedeem zijn voorbeelden van problemen waarmee de huidtherapeut je kan helpen. De huidtherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van een zieke of beschadigde huid. Ongeacht je specifieke huidprobleem bestaat de aanpak van de huidtherapeut uit een aantal stappen, waarbij je nauw wordt betrokken. Indien het huidprobleem door de huidtherapeut behandeld kan worden en je stemt hiermee in, dan zal er een therapie plaatsvinden.

Hieronder vind je informatie wanneer je desondanks niet tevreden bent over bepaalde zaken en wat je daaraan kunt doen.

1. Bespreek eerst je probleem met de behandelende huidtherapeut.

Wellicht kom je er samen uit als je vertelt waarover je niet tevreden bent, of wat je bij een volgende behandeling graag anders wilt. Als je het moeilijk vindt je huidtherapeut rechtstreeks te benaderen of je komt er samen niet uit, dan kun je je wenden tot de afdeling Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in je regio. Deze instantie geeft je informatie over je rechten als patiënt. Zij adviseren je wat te doen met je klacht of helpen je met het schrijven van een brief. Indienje dat wenst kan er iemand met je meegaan naar een bespreking tussen jou en je huidtherapeut.

2. De klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

(NVH) de Patiënten Advies Commissie (PAC).

Wanneer een gesprek tussen jou en je huidtherapeut niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, dan kunt je je klacht voorleggen aan de Patiënten Advies Commissie van de NVH. In deze commissie hebben drie huidtherapeuten zitting, hun taak is om te bemiddelen tussen patiënt en huidtherapeut. De commissie neemt de (schriftelijke) klacht in behandeling, verstrekt informatie en bemiddelt tussen jou en de huidtherapeut. Het doel is om tot een goede oplossing te komen. De Patiënten Advies Commissie doet geen uitspraken over het recht van een klager op schadevergoeding. Als je gebruik wilt maken van de (gratis) diensten van deze commissie dan kun je bij het secretariaat van de vereniging een klachtenformulier aanvragen. Adressen vind je verderop.

3. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP)

Indien je klacht niet door bemiddeling van de Patiënten Advies Commissie van de NVH kan worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om je klacht neer te leggen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). De beroepsvereniging NVH is bij deze Klachtencommissie aangesloten. Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit een jurist als voorzitter en twee leden, één namens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging NVH. De klachtencommissie neemt je klacht in behandeling als je deze commissie schriftelijk op de hoogte stelt van je klacht. Binnen twee weken laat de secretaris van de commissie je schriftelijk weten hoe je klacht behandeld zal worden.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De klachtencommissie probeert te bemiddelen om het contact tussen jou en je huidtherapeut te verbeteren of de klacht op te lossen. Bemiddeling kan alleen als jij en je huidtherapeut dit allebei willen en de behandelaar lid is van de NVH.

2. De klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak over je klacht. De klachtencommissie doet een aanbeveling aan de huidtherapeut om herhaling van deze klacht in de toekomst te voorkomen.

De Klachtencommissie Paramedici kent geen schadevergoeding toe.

Om je klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie alle informatie die zij daarvoor nodig acht. De huidtherapeut wordt verzocht schriftelijk te reageren op je klacht. Mogelijk wordt ook aan je gevraagd om nadere toelichting. Ook de huidtherapeut kan gevraagd worden meer uitleg te geven. Misschien zal het zelfs nodig zijn om (een deel van) je medische gegevens bij je huidtherapeut op te vragen, of om andere betrokkenen te horen. Uiteraard wordt hiervoor altijd eerst je toestemming gevraagd.

De Patiënten Adviescommissie en de Klachtencommissie doen geen juridische uitspraken.

Wens je dit wel, dan dien je een civiele procedure te volgen. Zowel de Patiënten Adviescommissie als de Klachtencommissie Paramedici, brengen je voor het behandelen van je klacht geen kosten in rekening. De Patiënten Adviescommissie en de Klachtencommissie Paramedici gaan uiterst zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Adressen en telefoonnummers

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
www.huidtherapie.nl (aanvragen/downloaden klachtenformulier)

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici:

Drs. P.J.W. Schilperoord (seretaris)
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel: 033 421 61 89

Klachtenformulier Patiënten Adviescommissie (PAC) van de NVH

Wanneer een gesprek tussen jou en je huidtherapeut niet resulteert in een voor jou bevredigende oplossing, dan kun je je klacht met behulp van dit formulier voorleggen aan de Patiënten Adviescommissie (PAC) van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), dat tot doel heeft om tot een goede oplossing te komen.

Deze commissie wordt gevormd door drie huidtherapeuten en heeft een bemiddelende functie. De commissie neemt je klacht in behandeling, verstrekt informatie en bemiddelt tussen jou en de huidtherapeut. De Patiënten Adviescommissie van de NVH kent geen schadevergoeding toe.

Het formulier tref je hier.